Conferentiar dr. habil. ing.  Daniela  şUTEU                     

 

Ř  Date personale:

Data şi locul naşterii: 14 noiembrie 1967, Iasi

Situaţia familială: căsătorită

 

Ř  Studii:

·           Facultatea de Chimie Industrială, Institutul Politehnic Iaşi, specializarea Tehnologia Subsţantelor Organice (1991)

·           Doctorat: Concentrarea prin sorbtie a substantelor organice, Doctor in Chimie, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iaşi (1998)

·           Master: Managementul si Administrarea Afacerilor (MBA), CETEX, Universitatea Tehnica  „Gh. Asachi” din Iasi (2005-2007)

 

Ř  Parcurs profesional: Preparator (1991-1994); Asistent (1994-1999); Sef de lucrări (1999 - 2012); Conferentiar (din 2012)

 

Ř  Activitatea didactică:

·         Iniţiere şi/sau dezvoltare de cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte la 14 discipline (colegiu, licenta-ingineri; master), dintre care:Controlul analitic al calitatii produselor (ingineri-IMAN); Managementul Proiectelor Europene (master Departamentul Programe);Management (colegiu); Managementul, Tratarea si Valorificarea Deseurilor (licenta IM); Aditivi pentru produse farmaceutice si cosmetice (master- PFC: 2011-2015);

·         Titulat actual al disciplinelor: Biotehnologii in protectia mediului (licenta, IV CISOPC+IB); Calitatea produselor alimentare (licenta IV CATB)Marketingul produselor farmaceutice si cosmetice (master- Produse Farmaceutice si Cosmetice-PFC); Marketing alimentar si comportamentul consumatorului (master – Controlul si Procesarea Alimentelor – CPA); Managementul Afacerilor (master- PFC si CPA); Calitatea produselor si protectia consumatorului (master – PFC si CPA);

·         Materiale didactice publicate in edituri centrale / locale: cursuri = 7; indrumare de laborator =9 ; culegere de probleme = 1

·         Suporturi de curs on line:   Biotehnologii in protectia mediului (licenta, IV CISOPC+IB); Calitatea produselor alimentare (licenta, IV, CATB) Calitatea produselor si protectia consumatorului (master PFC), Calitatea produselor si protectia consumatorului (master CPA).

 

Ř  Activitatea ştiinţifică:

·      Domenii de cercetare: Sorbtia colorantilor din medii apoase; Procedee de separare; Calitatea produselor; Aspecte de management universitar; Managementul si valorificarea deseurilor solide;

·       Rezultate: indice hirsch= 8; Monografii: 3; Capitole in volume de editor (international/ national): 3/3; Lucrări publicate în reviste de specialitate cotate ISI:33; Lucrări publicate în reviste de specialitate indexate BDI, recunoscute CNCSIS: 72; Lucrări publicate integral în volume ale manifestărilor ştiintifice - ISI Proceeding: 12; Lucrări publicate integral în volume ale manifestărilor ştiintifice: 29; Brevete acordate: 2; Proiecte de cercetare-dezvoltare câştigate prin competiţii nationale / internationale: 15 (1 director de proiect)/6 .

·       Lucrari reprezentative:

·         D. Suteu, S. Coseri, M. Badeanu, C. Zaharia , Valorization of food wastes as sorbent for dye retention from aqueous medium, Desalination and Water Treatment,  2015, 54 (9 ), 2570-2580

·         D. Suteu, D. Bilba, S. Coseri, Macroporous polymeric ion exchangers as adsorbents for the removal of cationic dye basic blue 9 from aqueous solutions, Journal of Applied Polymer Science,  2014, 131 (1), 

·         D. Suteu, T, Malutan, Industrial cellolignin wastes as adsorbent for removal of methylene blue dye from aqueous solutions, BioResource, 2013, 8(1), 427-446

·         D. Suteu, C. Zaharia, A.C. Blaga,  Cap. 10 – Biosorption- current bioprocess for wastewater treatment in  Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry, Zaharia C. (Editor), Editura Universitatii “A.I. Cuza” Iasi, 2012, ISBN general: 978-973-703-797-8; vol. 1, ISBN capitol: 978-973-703-797-5;

·         C.Zaharia , D. Suteu , Chap. “Textile organic dyes – characteristics, polluting effects, and separation/elimination procedures from industrial effluents. A critical overview” , in „ Organic Pollutants”, T. Puzyn, A. Mostrag-Szlichtyng (Eds.), 2012, ISBN 978-953-307-924-0, INTECH Publisher, Rijeka, Croatia

·         D.Suteu, D. Bilba, M. Aflori , F.Doroftei , G.Lisa,  M. Badeanu, T. Malutan, The seashell wastes – A new biosorbent for reactive dye removal from textile effluents, CLEAN - –Soil, Air, Water, 2012, 40(2), 198-205;

·         D. Suteu, C. Zaharia, T. Malutan, Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies of Basic Blue 9 dye sorption on agro-industrial lignocellulosic materials, Cent. Eur. J. Chem., 2012, 10(6), 1913-1926 ;

·         D. Suteu, L. Rusu, Removal of Methylene Blue dye from aqueous solution using seadhell wastes as biosorbent, Environmental Engineering and Management Journal, 2012 , 11(11), 1977-1985  

·         D. Suteu, A.C. Blaga, C.Zaharia, Chap.10. Biosorption-Current bioprocess for wastewater treatment, in Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry vol. 1, C. Zaharia (Ed.), Ed. Universitatii A.I.Cuza, Iasi, 2012, ISBN capitol: 978-973-703-797-5; 398pg, format 17x24cm -24 pg

·         D.Suteu, C. Zaharia, T. Malutan, Chap. 7 “Biosorbents based on lignin used in biosorption processes from wastewater treatment” in “Lignin. Properties and Applications in Biotechnology and Bioenergy”; Ryan J. Paterson (Ed.), Nova Science Publishers, 2011 in press, ISBN 978-1-61122-907-3, New York, U.S.A.

·         D.Suteu, D.Bilba, F.Doroftei,  T.Malutan, Sorption of Brilliant Red HE-3B Reactive Dye from Aqueous Solution onto Seashells Waste: Equilibrium and Kinetic Studies,  Sep. Sci. Technol., 2011, Vol. 46 (9), pp. 1462–1471

·         D.Suteu, T.Malutan, D.Bilba, Agricultural waste corncob as sorbent for the removal of reactive dye Orange 16: equilibrium and kinetic study, Cell. Chem. Technol., 2011, 45 (5-6), 413-420

·         D. Suteu, A.C. Blaga, Biotehnologii in protectia mediului, Editura Performantica, Iasi, 2014

·         D.Suteu, Calitatea Produselor si Protectia Consumatorilor, Ed. Performantica, Iasi, 2010

·         D.Suteu, T.Malutan, D.Bilba, Removal of reactive dye Brilliant Red HE-3B from aqueous solutions by industrial lignin: Equilibrium and kinetics modeling, Desalination, 2010, 255, pp. 84–90

·         M.Nicu, D. Suteu, Tehnologii de tratare si valorificare a deseurilor. Vol.5.Tehnologii de digestie a deseurilor biodegradabile. Ed. Ecozone, Iasi, 2009

 

Ř  Alte menţiuni:

o   activitati in spatiul academic al UTI – FICPM: Membru in Consiliul Facultăţii (2008-2009; 2012-2015);  Membru in Editorial Advisory Board al Buletinului Institutului Politehnic din Iasi, Sectia: Chimie si Inginerie Chimica (din 2009); Participarea la realizarea dosare de acreditare [domeniul de licenţă: Inginerie si Management, Programul de studii: Inginerie economica in industria chimica si de materiale (2008) si domeniul de master: Ingineria Mediului, specializarea: Managementul, Tratarea si Valorificarea Deseurilor (2009)]; Coordonator echipa realizare Orar la FICPM; Responsabil orar pentru anul I - specializarea Inginerie Chimica (2000-2008) si pentru anul III ingineri - specializarea Inginerie Chimica (din 2009-2012); Membru in comisia de admitere a FICPM; Indrumator activitate practica studenti (domeniul IC) coordonator lucrari la Manifestarile Stiintifice Studentesti; lucrari diploma, licenta si dizertatie; Consilier profesional pentru studenti de la licenta (domeniul IC) si master (specializarea Produse farmaceutice si cosmetice);

o   alte activitati: evaluator extern proiect cercetare Letonia (2012)Trainig in Fonduri Structurale, organizat de Institutul Roman de Training-Iasi, 2006; curs de „Managementul Proiectelor Europene” organizat de Universitatea Politehnica Bucuresti – Centrul pentru Tehnologii Avansate si Camera de Comert Bucuresti, 2006; Evaluator intern al programului de licenta Marketing, Facultatea de Marketing, Universitatea Gh. Zane Iasi, 2009; Membru in echipa care a reprezentat Romania la Workshop-ul “Tipping Point – Art & Climate Change”, Brussels, ianuarie 2010; Recenzor articole din reviste de specialitate (Desalination; Desalination and Water Treatment; Separation Science and Tehnology; Adsorption; Clean: Water, Air, Soil; JEMA; Water Science and Technology; Chem.Eng.Journal; Fresenius Environmental Bulletin, Chemistry Central Journal; CICEQ; African Journal of Biotecyhnology; EEMJ; Ind&Che.Eng.Res.; IJAS; British Journal of Appl.Sci&Technol.;Carbohidr.Polym.; Food&Environ.Safety ).