Emil Ioan Mureșan

Șef lucrari Doctor Inginer

Studii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Chimie Industrială; specializarea Tehnologia Substanțelor Organice (1997-2002)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Chimie Industrială; specializarea Cataliză Ecologică – master în științe (2002-2003)

Titlul științific de doctor în domeniul Inginerie Chimica, ramura de știință Chimie și Inginerie Chimică
Teza de doctorat: „Cercetări în domeniul esterificării prin procese catalitice omogene și eterogene”, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Diplomă de doctor seria F nr. 0011439 emisă la data de 4.02.2009; Ordinul ministrului nr. 3030 din 13.01.2009 

 

Experienţă profesională

 • 2003 - 2005: preparator, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 2005 - 2012: asistent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 2012 - prezent: șef lucrări, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”

 

Activitatea didactică

 1. Conservarea produselor alimentare – curs și aplicații, anul IV, Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice
 2. Procedee moderne de conservare și condiționare a produselor alimentare – curs și aplicații, anul I, master, CPA
 3. Chimie generală – curs și aplicații, anul I, Facultatea Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
 4. Chimie – aplicații, anul I, Facultatea de Mecanică
 5. Ingineria reacțiilor chimice și utilaje specifice – aplicații, anul IV, Tehnologia Substanțelor Organice
 6. Utilaje specifice în industria chimică – aplicații, anul IV, Inginerie și Management
 7. Ingineria substanțelor organice – aplicații, Tehnologia Substanțelor Organice
 8. Bioreactoare – aplicații, Inginerie Biochimică

 

Cărți publicate în edituri recunoscute

4 cărți - unic autor
 1. Chimie, Ed. Performantica, Iași, 2016, ISBN 978-606-685- 401-6
 2. Conservarea produselor alimentare, Ed. Performantica, Iași, 2013, ISBN 978-606-685-092-6
 3. Reacția de adiție a acizilor carboxilici la oxirani, Ed. Politehnium, 2009, ISBN 978-973-621-225-3  
 4. Conservarea produselor alimentare – îndrumar de laborator, Ed. Performantica, ISBN 978-606-685-734-5, Iași, 2020  
3 cărți - coautor
 1. Reactoare in industria chimică organică, îndrumar de proiectare, Ed. Politehnium, Iasi, 2009, ISBN 978-973-621- 224-6
 2. Proiectarea reactoarelor chimice. Indrumar de proiectare, Ed. Performantica, Iasi, 2005, ISBN 973-730-044-0
 3. Patologia dermatologică la granița dintre specialități, Ed. Junimea, Iași, 2017, ISBN:-973-37-2013-3

 

Materiale didactice pentru studenţi, publicate online

Utilizarea sistemelor de predare/ învăţare de tip e-learning/ on-line/ multimedia etc.

 • Conservarea Produselor Alimentare, note de curs (pdf)
 • Conservarea Produselor Alimentare, lucrări de laborator (pdf)
 • Chimie Generală, aplicații practice (pdf)

 

Activitatea de cercetare

Articole publicate:

număr total de lucrări publicate: 78
38 – de lucrări în reviste indexate ISI (18 – lucrări ca prim autor);
7 – lucrări publicate în volume conferințe indexate ISI Web of Knowledge;
1 – lucrare publicată în volum conferință internațională indexată BDI
3 – lucrări în reviste indexate BDI;
7 - lucrări în reviste din țară, recunoscute de CNCSIS;
22 – lucrări publicate în conferințe internaționale.
9 - lucrări comunicate sau poster la conferinţe naţionale şi internaţionale
1 brevet de invenție (coautor)  

Contracte si granturi de cercetare:

număr total de contracte și granturi de cercetare: 11  
2 contracte - director de grant
   ▪ CNCSIS –TD-122/2007 contract nr. 337/01.10.2007 – UEFISCU, „Cercetări în domeniul esterificării  prin procese catalitice omogene şi eterogene”
   ▪ Grant intern TUIASI, număr contract de grant: GI 0199/2018,  „Metalosilicați ierarhici poroși sub formă de macrosfere obținuți prin tehnica mono sau multi-templetării: sinteză, caracterizare și aplicare (MATSIPOR)”   
9 contracte – membru în echipă

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”
Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară
Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România
email: eimuresan@yahoo.co.uk