Maria Harja

Profesor Doctor Abilitat Inginer

Date personale

Data naşterii: 06.12.1965

 

Studii

Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologie Chimică Anorganică - inginer (1990)

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, specializarea Managementul Mediului - master în ştiinţe (2009)

Teza de doctorat: Contribuţii la modelarea proceselor dizolvare – reacţie gaz-lichid, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi, Perioada: 1990-1999, Coordonator: Prof.dr.ing. Ilie Siminiceanu,
Titlul: DOCTOR în Chimie, Diploma seria A nr.0004014, ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale 3337/08.03.2000

Teza de abilitare: Valorificarea avansată a cenuşii de termocentrală cu obţinerea de noi materiale, sustinuta in martie 2016 – numire nr. 3980/07.06.2016

 

Experienţă profesională

 • 1990 - 1993: preparator, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 1993 - 1997: asistent, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 1997 - 2013: șef lucrări, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 2013 - 2020: conferenţiar, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
 • 2020 - prezent: profesor, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

 

Activitatea didactică

 Cursuri şi aplicaţii în domeniul Inginerie Chimică, Materiale şi Protecţia Mediului:

 1. Procese necatalitice eterogene solid-fluid - anul I master Ingineria Procedeelor Nepoluante curs şi aplicaţii din 2006
 2. Ingineria produselor anorganice 2 - anul IV ingineri zi Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului şi anul VI Ingineri seral TCA  curs din 2006, aplicaţii din 1990
 3. Materiale oxidice convenţionale şi avansate – curs anul IV ingineri zi Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului
 4. Materiale compozite anorganice - anul III colegiu Tehnologia Materialelor de Construcţii
 5.  Tehnologia lianţilor - anul III colegiu Tehnologia Materialelor de Construcţii
 6. Lianţi şi chituri anorganici - anul IV şi anul V ingineri zi Tehnologia Substanţelor Anorganice
 7. Cimenturi dentare - curs şi aplicaţii anul III şi IV  Bioinginerie Medicală
 8. Adezivi şi adezivitate - curs şi aplicaţii anul III şi IV  Bioinginerie Medicală
 9. Biocompozite - curs şi aplicaţii anul III şi IV Bioinginerie Medicală
 10. Bioceramice - aplicaţii practice, anul III Bioinginerie Medicală
 11. Materiale ceramice şi refractare – aplicaţii anul III colegiu Tehnologia Materialelor de Construcţii
 12. Termoenergetică chimică - curs şi aplicaţii anul III ingineri zi Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului
 13. Termotehnică - curs şi aplicaţii anul II colegiu Tehnologia Materialelor de Construcţii
 14. Modelarea şi proiectarea reactoarelor chimice 2 - curs şi aplicaţii anul IV ingineri zi Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului şi Inginerie Chimică din 2006
 15. Reactoare chimice pentru sisteme eterogene  - curs şi aplicaţii anul IV ingineri zi Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului şi Inginerie Chimică din 2006
 16. Prevenirea şi controlul Integrat al poluării - anul I master Ingineria Procedeelor Nepoluante din 2010 curs şi proiect
 17. Ingineria fertilizanţilor anorganici - anul IV ingineri zi Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului din 2006  

 

Materiale didactice pentru studenţi, publicate online:

Utilizarea sistemelor de predare/ învăţare de tip e-learning/ on-line/ multimedia etc.

 • Modelarea si proiectarea reactoarelor chimice 2, note de curs, 163p. (pdf)
 • Modelarea si proiectarea reactoarelor chimice 2, lucrari practice, 56p.(pdf)
 • Procedee necatalitice eterogene solid-fluid, note de curs, 123 p. (pdf)
 • Procedee necatalitice eterogene solid-fluid, lucrari practice, 50p., (pdf)
 • Procedee necatalitice eterogene gaz-lichid, note de curs, 100p. (pdf)
 • Ingineria produselor anorganice 2 - note de curs, 86 p.(pdf)
 • Ingineria produselor anorganice 2 - lucrari practice, 45p. (pdf)

 

Suport de prezentare / instruire ppt la discipline

 • Harja M., Procedee necatalitice eterogene solid-fluid, note de curs (pdf)
 • Harja M., Modelarea si proiectarea reactoarelor chimice 2 - note de curs (pdf)
 • Harja M., Procedee necatalitice eterogene gaz-lichid - note de curs (pdf)
 • Harja M., Tehnologia materialelor de constructii - note de curs (pdf)
 • Harja M.,  Ingineria produselor anorganice 2 - note de curs (pdf)

 

Activitatea de cercetare

Domenii de cercetare:

 1. Modelarea proceselor de absorbţie şi adsorbţie
 2. Reactoare chimice: simulare – modelare
 3. Reţinerea poluanţilor (CO2 şi SO2) din gaze prin procese de absorbţie şi adsorbţie
 4. Reţinerea şi valorificarea unor ioni din fază lichidă pe materiale adsorbante
 5. Sinteza şi caracterizarea de noi materiale cu aplicabilitate în tratarea apelor
 6. Studiul influenţei diverşilor parametri în procesul obţinerii unor noi substanţe anorganice
 7. Obţinerea şi caracterizarea compuşilor anorganici (săruri, fertilizanţi, oxizi/hidroxizi)
 8. Valorificarea deşeurilor cu obţinerea de noi materiale
 9. Sinteza de noi materiale pentru îmbunătăţirea caracteristicilor solurilor
 10. Obţinerea de noi materiale pentru construcţii civile şi agroindustriale
 11.  Conceperea de noi tehnologii care să ia în considerare atât performanţele tehnice, cât şi aspectele de mediu 

 

190 de articole publicate
- 63 de articole publicate în reviste ISI (dintre care 40 prim autor sau autor de corespondenţă)
- 54 de articole publicate în reviste indexate în baze de date  
- 31 de articole publicate în reviste de specialitate neindexate în baze de date
- 8 de articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date
- 41 de articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice neindexate în baze de date
- 161 lucrări comunicate sau poster la conferinţe naţionale şi internaţionale
- 464 de citări în Scopus

Coeficient Hirsch: 15 în Web of Science şi H 17 în Scopus. 
- Grant internaţional 2 Programul Capacităţi – Modulul III, Cooperări Bilaterale și Leonardo da Vinci
- Granturi naţionale 7
- Contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu societăţi comerciale 6 (din care responsabil  4)
- 2 proiecte câștigate prin competiţie naţională privind popularizarea Ariilor Naturale Protejate

Curriculum vitae Europass

 

Activitatea în comunitatea academică

Membru al asociaţiilor profesionale/academii: membru, Societatea de Chimie; Societatea de Inginerie Chimică.

 

 

Contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
Departamentul de Inginerie Chimică

Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73, Iaşi - 700050, România

email: maria_harja06@yahoo.commharja@tuiasi.ro