Conferenţiar dr. ing. CLAUDIA COBZARU

Adresă: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași,

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,

Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară,

D. Mangeron, Nr. 73, 700050, Iaşi.

Telefon: 0232 278 683, int. 2211

E-mail: ccobzaru@tuiasi.ro 

             ccobzaru@yahoo.com

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

09.2016 prezent,  Conferenţiar,

Universitatea Tehnică „Gheorghe AsachiIaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară.

03.2009→09.2016,  Şef lucrări.

Universitatea Tehnică „Gheorghe AsachiIaşi, Facultatea de Inginerie

Chimică şi Protecţia Mediului, Departamentul de Inginerie Organică,

Biochimică şi Alimentară.

09.2003→03.2009, Asistent universitar.

                                    Universitatea Tehnică „Gheorghe AsachiIaşi, Facultatea de Inginerie

                          Chimică şi Protecţia Mediului, Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară.

09.09.2003-26.09.2003, Asistent cercetare ştiinţifică.

Universitatea Tehnică „Gheorghe AsachiIaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică şi Alimentară.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2013-2014, Certificat de atestarea a competenţelor profesionale. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei. POSDRU/87/1.3/S/60891. „Blended-learning şi tehnologii educaţionale moderne pentru învăţământul universitar”. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

1998-2003, Doctor inginer, Domeniul: Inginerie Chimică Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.

1997-1998, Studii aprofundate, Specializarea: Produse Naturale. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, Facultatea de  Chimie Industrială.

1992-1997, Certificat de atestare a pregătirii pedagogice, Psihologie şcolară, Pedagogie, Metodică, Practică pedagogică. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, Facultatea de  Chimie Industrială.

1992-1997, Inginer chimist, Inginerie Chimică. Specializarea: Tehnologie Chimică Organică Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, Facultatea de  Chimie Industrială.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

1.     Cursuri, proiect şi aplicaţii (laborator) pentru programele de licenţă:

F Ingineria Proceselor Organice (IPO), curs şi aplicaţii, anul III, CISOPC;

F Tehnologii Petrochimice şi Carbochimice (TPC), curs şi aplicaţii, anul IV, CSOPC;

F Tehnologie Organică de Sinteză (TOS), curs, proiect şi aplicaţii, anul IV, IEICM;

F Extracte Naturale (EN), curs şi aplicaţii, anul  IV, CATB.

 

2.    Cursuri şi aplicaţii (laborator) pentru programele de master:

F Extracţia principiilor active din surse naturale (EPASN), curs şi aplicaţii, anul I, PFC;

F Procesarea fructelor şi legumelor (PFL), curs şi aplicaţii, anul I, CPA.

 

3.     Materiale didactice pentru studenţi publicate on-line:

@ Ingineria Proceselor Organice 1, suport de laborator, disponibil pe platforma www.didatec.ro/AllCourses.aspx

@ Ingineria Proceselor Organice 1, suport de curs, disponibil pe platforma www.didatec.ro/AllCourses.aspx

@ Ingineria Proceselor Organice 1, suport de curs-ppt. disponibil pe platforma www.didatec.ro/AllCourses.aspx

 

4.     Materiale didactice pentru studenți, publicate în edituri locale și disponibile în biblioteca FICPM.

      4.1. Cursuri:

F Cobzaru C., Ingineria proceselor organice. Materii prime convenţionale. Editura Pim Iaşi, 2016, ISBN 978-606-13-3050-8.

F Cobzaru C., Extracte Naturale. Particularităţi. Procedee. Utilizări. Editura Pim Iaşi, 2014, ISBN 978-606-13-1782-0.

       4.2. Îndrumare de laborator:

F Cobzaru C., Ingineria Proceselor Organice. Materii prime pentru industria organică de sinteză. Aplicaţii practice. Editura Pim Iaşi, 2015, ISBN 978-606-13-2425-5.

F Cernătescu C., Cobzaru C., Condimente şi aromatizanţi. Extracţie. Identificare. Aplicaţii practice. Editura Pim Iaşi, 2014, ISBN: 978-606-13-2146-9.

F Cobzaru C., Tehnologii petrochimice şi Carbochimice. Aplicaţii practice. Editura Pim Iaşi, 2014, ISBN 978-606-13-1953-4.

F Cobzaru C., Horoba E., Extracte Naturale. Îndrumar de laborator. Editura Pim Iaşi, 2011, ISBN 978-606-13-0621-0.

F Cobzaru C., Tehnologie Chimică Organică. Proceduri şi echipamente I. Caracterizarea materiilor prime din industria organică de sinteză. Îndrumar de laborator, Editura Cermi Iaşi, 2006, ISBN 973-667-171-2.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

1.     Domenii de cercetare:

ü  Studierea proceselor chimice organice şi optimizarea parametrilor de reacţie,

ü  Aplicaţii ale zeoliţilor naturali şi a catalizatorilor de sinteză în diverse procese chimice catalitice,

ü  Modelarea matematică a parametrilor de reacție și a comportării catalizatorilor în diferite procese,

ü  Extracţia compuşilor activi din materiale vegetale prin procedee continue şi discontinue,

ü  Condiţionarea extractelor naturale în diferite produse cosmetice, alimentare şi farmaceutice.

2.     Portofoliul ştiinţitific:

F Capitole în volume de carte cu editor (internațional/ național): 4;

F Lucrări publicate: 27 lucrări publicate în reviste ISI; 28 lucrări publicate în reviste indexate BDI; 2 lucrări publicate în volume ale manifestărilor ştiintifice-ISI Proceeding; 13 articole publicate în volume ale manifestărilor științifice internaționale şi naționale; 57 lucrări prezentate la prezentate la manifestări științifice naționale.

F Granturi/contracte de cercetare naționale și internaționale: 9 (2 director de proiect);

F Hirsch Index (ISI):6

F Premii şi distincţii: 4

 

ALTE MENŢIUNI:

 

1.     Activitatea cu studenții și în comunitatea academică:

ü  Consilier profesional pentru studenți din an III (specializarea CISOPC) și tutore pentru studenți din an I;

ü  Coordonator lucrări la sesiunile științifice studențești din cadrul facultății;

ü  Îndrumare lucrări de licență și masterat;

ü  Membru în comisii examene de licență (CSOPC, IEICM, CPA);

ü  Membru în comisia de promovare a facultății în licee;

ü  Membru în comisiile unor manifestări științifice organizate în facultate (Zilele Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului; High School Science Project).

ü  Membru în comitetul de organizare al unor manifestări științifice, simpozioane și concursuri organizate în facultate (High School Science Project, Simpozionul de Cosmetice, concursul de chimie "Academician Cristofor Simionescu").

ü  Participarea la realizarea dosarelor de acreditare pentru domeniul de licență și master la nivel departamental;

2.     Membru în organizații profesionale:

ü  Membru în Societatea Română de Cataliză;

ü  Membru în Societatea Română a Chimiştilor Cosmetologi.

 

3.     Alte activități:

F Susținerea unui curs: Bio-extracts used in cosmetic and food products şi efectuarea unei aplicaţii în cadrul şcolii de vară BEST, ”Healthy is the new cool. Give it a try!”, Iaşi, 2016.

F Realizarea unei expoziţii de pictură intitulată „Chimia culorilor” cu ocazia aniversării a 100 ani de Inginerie Chimică la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, 2012;

F Referent ştiinţific pentru revista Clays and Clay Minerals, 2011;

F Participarea la cursurile din cadrul programului Ecaterina Merica Cosmetic Education Programme, organizate de International Federation of Societies of Cosmetic Chemists and Romanian Society of Cosmetic Chemists, 2009; 2011;

F Organizator principal pentru cursurile susţinute de dr.Vassilis J. Inglezakis, Environmental Consulting & Project Management, Grecia, în cadrul programului de master: Master Cataliză Ecologică şi Produse Naturale, 2009;

F Susținerea cursurilor: Biomolecules: Enzymes, respectiv: Natural Extracts şi efectuarea unei aplicații, în cadrul şcolii de vară BEST: Biotechnologies for the third millenium health, Iaşi, 2007.